Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoksen rooli TransDigi-tutkimushankkeessa:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) osallistuu TransDigin järjestämään kahteen teemaryhmässä Älykäs infra sekä Energia ja ajoneuvot. Alihankkijan roolissa Xamk on mukana Älykäs infran työryhmässä johon sisältvät muun muassa kv-yhteistyötä, uusien yhteistyöhankkeiden valmistelua, viestintää ja helpdesk-selvityksiä.
 

Tärkeimmät TransDigiin liittyvät tutkimushankkeet:

DIGIPORT-hanke, 1.10.2017–30.9.2019

Hankkeessa:

 • tuetaan tutkimustiedolla satamien digitalisaatiota
 • autetaan satamia luomaan uusi toimintamalli infrastruktuuriin liittyvän tiedon julkaisemiseksi avoimena datana.

DigiPort-hankkeen tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Hanke toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda satamanpitäjien esimerkeillä ymmärrystä digitalisuudesta sekä herättää muissa logistiikka-alan toimijoissa kiinnostusta ja sitoutumista digitalisuuden tuomiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017–30.9.2019 ja se koostuu seitsemästä työpaketista:

 1. koulutus avoimesta datasta ja satamien infrastruktuuridatan avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
 2. nykytilaselvitys ja työpajoja satamien digitalisaatiosta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
 3. satamatiedon avaamisen kartoitus, mitä satamien infrastruktuuriin liittyvää dataa voidaan avata ja miten?
 4. datakatalogin perustaminen, minkä avulla voidaan yhdistää ja jakaa avoimia tietovarantoja, ja siten kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia palveluja satamiin
 5. Hack The Port -hackathontapahtuma kevättalvella 2019, jossa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamayhteisön tunnistamiin ongelmiin
 6. satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistäminen satama- ja liikennetiedon yhdistämiseksi noin 10 vuoden päähän katsovat tulevaisuusmallit digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta meriliikenteestä

Hankkeessa on päätoteuttajana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satamien, Suomen Satamaliiton ja Liikenneviraston kanssa. Budjetti on 366 347 €. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta, HaminaKotka Satama Oy:ltä, Turun Satama Oy:ltä ja loput toteuttajien omarahoituksena.


INTOPORT – Innovations to Port, 01.09.2017–31.12.2019

Hankkeen tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoistunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on tukea uuden satama- ja lastinkäsittelyteknologian kehitystä ja hyödyntämistä satamaympäristössä sekä parantaa yritysten osaamista ja kilpailukykyä.

INTOPORT tukee yrityksiä luomalla todelliseen toimintaympäristöön mahdollisuuden valvotusti ja turvallisesti testata uutta alalle tulevaa tekniikkaa sekä kouluttaa työtekijöitä uuden teknologian käyttäjiksi.

INTOPORTissa kerätään testaustietoa uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseen sekä avataan testaustoiminnassa kerättyä tietoa tuotekehityksen, uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan synnyttämiseen.

Etäohjatut tai autonomiset alukset ja ajoneuvot, uudet polttoaineet ja sähkökäyttöihin siirtyminen tuovat alalle kehittämishaasteita ja tarvetta uudenlaiseen osaamisen, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Muutokset vaikuttavat työntekijöihin. Digitalisaatio tuo alalle uudenlaista osaamista vaativia uusia työpaikkoja.

INTOPORT-hanke edistää lastinkäsittelyn älykkyyttä, turvallisuutta ja vähähiilisyyttä maakunnan strategian ja asiakasvaatimusten mukaisesti.

Toimenpiteet:

 • Yritysverkoston kokoaminen
 • Toimintakonseptin määrittely
 • Tutkimus- ja kehityshaasteen avaaminen verkostolle ja toimijoille
 • Pilottihankkeiden valinta ja määrittely
 • Tutkimustiedon tuottaminen, kerääminen ja analysointi
 • Kokemustiedon avaaminen ja tuotekehitystyöpajat


Tulokset

Tuloksena syntyy satamaympäristöön lastinkäsittelyyn erikoitunut innovaatio-, testaus- ja koulutusympäristö sekä tapa kehittää yhdessä lastinkäsittelyteknologiaa, kasvattaa satama-alan vetovoimaisuutta ja tukea uusien innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen sekä uusien työpaikkojen ja yritysten syntyä. INTOPORT verkostoituu satamatoimintoihin liittyvään TKI- ja koulutustoimintaan tarjoamalla monipuolista lastausteknologiaan liittyvää käyttötestiympäristöä uusien innovaatioiden kehitykseen. INTOPORT tukee merkittävästi HaminaKotka Sataman kehittymistä yhdeksi tärkeimmistä logistiikkakeskittymistä Pohjois-Euroopassa. Vähähiilisten satamatoimintojen kasvun edistäminen on vahvasti EU:n liikenne- ja ilmastostrategian mukaista.
 

Aihealueeseen tarjolla olevaa opetusta:

Aiheeseen liittyvää opetusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa seuraavasti.

Insinööri (AMK), energiatekniikka
– Energiatekniikan opinnoissa perehdytään energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin. Opiskellaan voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioita sekä laitteistojen hallintaa.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-energiatekniikka/

Insinööri (AMK), logistiikka
– Logistiikan koulutuksen keskeisiä tavoitteita ovat liiketoiminnan prosessien ja lainalaisuuksien ymmärtäminen, logistiikan operatiivisten toimintojen tuntemus sekä logistiikkaprosessin ja tilaus-toimitusketjun suunnittelu, organisointi, analysointi ja kehittäminen. Koulutuksen kautta pääsee näköalapaikalle elinkeinoelämään kansainvälisten tilaus-toimitusketjujen pariin.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-logistiikka/

Insinööri (AMK), merenkulku
– Merenkulun opinnoissa syvennytään laivan koneistoihin ja laitekokonaisuuksiin sekä kone-, sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Teoriaopintoja täydentävät aluksen huolto- ja kunnossapitomenetelmät, laivan rakenteet sekä merimiestaidot laajoin ensiapu-, turvallisuus- ja hätätilannevalmiuksin.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-merenkulku/

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
– Sähköalan pätevyystodistus ja urakointioikeudet edellyttävät insinööritutkinnon suorittamista. XAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijana on mahdollisuus insinööriopintojesi aikansa suorittaa viranomaisten edellyttämä ja sähköturvallisuuslaissa määritelty valtakunnallinen sähköturvallisuustutkinto (SP1), jolla saat riittävän työkokemuksen jälkeen korkeimman pätevyyden sähköalalla. Suuntautumisvaihtoehtona koulutuksessa on sähkövoimatekniikka, jossa suuntaudut sähköenergian tuotannon, siirron, jakelun, käytön, kaupan ja huollon tehtäviin. Opintoihin kuuluu kattavasti myös elektroniikka, automaatiotekniikka ja sähkösuunnittelu. Energiatalous ja -tehokkuus ovat keskeisiä asioita läpi koko koulutuksen.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-sahko-ja-automaatiotekniikka/

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
– Tieto- ja viestintätekniikan koulutus tarjoaa kaksi ICT-alan osaamisen terävää kärkeä. Tarjolla on pelien maailmaan tarkasti osuva peliohjelmointi. Toisena vaihtoehtona on keskittyä ajankohtaiseen kyberturvallisuuteen, datakeskusten, internet-palveluntarjoajien ja operaattoreiden verkkotekniikkaan. ICT-ala avaa ovet paikallisilta markkinoilta aina kansainvälisille toimintakentille.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-tieto-ja-viestintatekniikka/

Insinööri (AMK), tietotekniikka
– Koulutuksessa opitaan rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Opitaan ylläpitämään tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opitaan myös ohjelmoimaan ohjelmia, joilla varmistat laitteistojen toimivuuden. Mikäli syvennytään ohjelmointiin, niin koulutus antaa ajantasaiset ohjelmointitaidot valintojesi mukaan myös esimerkiksi peliohjelmointiin.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-tietotekniikka/

Merikapteeni (AMK), merenkulku
– Merikapteeni (AMK) -tutkinnon suoritettua on perusvalmiudet aluksen ohjaamisesta sekä käsittely- ja hallintamenetelmistä, joiden perustana ovat laitteistojen, lastioperaatioiden sekä navigoinnin ja meteorologian hallinta. Koulutuksen ydintä ovat laiva- ja merikuljetustekniikka, kapteenitason merimies- ja johtamistaidot sekä turvallisuus- ja hätätilannevalmiudet. Kieli- ja navigaatiotaidot sekä meriradioliikenne ovat olennainen osa merikapteenin työkalupakkia: alusten purkaminen ja lastaaminen sekä kansainvälinen kanssakäyminen satamissa ovat alan arkipäivää.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/merikapteeni-amk-merenkulku/

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu
– Tutkinto antaa valmiudet työskennellä monilla eri aloilla, jotka tuottavat palveluita sekä asiakkaan että loppukäyttäjän tarpeet ja odotukset huomioiden. Palvelumuotoilun AMK-tutkintoon johtava koulutus on suunnattu tuleville muotoilijoille, markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisille.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/muotoilija-amk-palvelumuotoilu/

Tradenomi (AMK), liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi
– Liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi -koulutuksessa opit kuinka toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja saat myös valmiuksia yrittäjyyteen. Uusi ja AMK-tasolla ainutlaatuinen koulutus perustuu liiketalouden perusosaamiselle, mutta keskeistä koulutuksessa on datan käsittelyyn ja esittämiseen liittyvät taidot.Koulutuksessa yhdistyy liiketalouden, data-analytiikan ja visualisoinnin sekä viestinnän opinnot.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/liiketoiminnan-data-analytiikka-ja-visualisointi/

Cybersecurity – kyberturvallisuus, ylempi AMK
– Kyberhyökkäysten aikaansaamat häiriöt voivat olla kohtalokkaita Internet-pohjaisessa yhteiskunnassamme. Hyökkäykset voivat kohdistua eri alojen kriittiseen infrastruktuuriin: energian tuotanto ja siirto, vesihuolto, liikenne- ja viestintä, terveydenhuolto tai finanssiala. Tutkinnon suoritettua opitaan tuntemaan kyberturvallisuuden erilaiset viitekehykset, standardit, tietoturvallisuuden valvonnan ja hallinnan sekä osaat luokitella haavoittuvuudet ja suojautumisen periaatteet. Opitaan soveltamaan tietoturvaratkaisuja uhkien havaitsemiseen ja torjuntaan sekä puolustautua palvelunestohyökkäyksiltä. Opitaan tuntemaan myös kyberturvallisuusliiketoiminnan palvelut ja tieto-turva-auditoinnin periaatteet.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-ylempi-amk-tieto-ja-viestintatekniikka/

Logistiikka, ylempi amk
– XAMKin logistiikan YAMK-opinnoissa keskeistä on logistiikka-alan analysointi, tulkinta ja kehittäminen. Koko koulutuksen kantavana teemana on tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos ja kehittyminen. Koulutuksessa syvennät logistiikkaosaamistasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/logistiikka-ylempi-amk/

Merenkulun hallinto, ylempi AMK
– Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille merikapteeneille tai merenkulun insinööreille, joilla on vähintään kolme vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen kehittäminen. Tavoitteena on myös parantaa valmiuksiasi toimia merenkulkualan elinkeinon ja hallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä tulevaisuuden tarpeita vastaavasti.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/merikapteeni-ylempi-amk-merenkulun-hallinto/

Palvelumuotoilu, ylempi AMK
– Palvelumuotoilijan työ on palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sujuvammiksi sekä asiakkaan että palveluja tuottavan henkilökunnan kannalta. Palvelumuotoilussa otetaan huomioon myös palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus ja tehokkuus. Muotoilun menetelmiä sovelletaan esine- ja käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi yhteiskunnan monilla osa-alueilla. Palvelumuotoilua hyödynnetään aineettomien palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen suunnittelussa sekä työelämän muutos- ja kehitystehtävissä.
Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/muotoilija-ylempi-amk-palvelumuotoilu/

Älykkäät tietojärjestelmät, ylempi AMK
– Koulutus on suunnattu ohjelmointitaitoisille tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn ammattilaisille, jotka haluavat oppia soveltamaan tekoälyä ja pelillistämistä toimintaympäristössään.

Koulutuksen suoritettuasi:

 • osataan tunnistaa älykkäiden tietojärjestelmien tarpeita ja pelillistämisen kohteita toimintaympäristössäsi
 • osataan hankkia ja jäsentää tietämystä sovelluksessa hyödynnettäväksi
 • ymmärretään laskennallisen oppimisen ja tietämyksen hyödyntämisen periaatteita
 • ymmärretään älykkyyttä mallintavien data-analyysimenetelmien periaatteita
 • osataan pelillistää erilaisia kohteita ja valita tarkoituksenmukaiset pelillistämisen menetelmät ja välineet
 • pystytään toimimaan asiantuntijana älykästä tietojärjestelmää toteuttavassa ryhmässä
   

Lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/alykkaat-tietojarjestelmat-ylempi-amk


Yhteyshenkilö:
Tommy Ulmanen
tommy.ulmanen@xamk.fi


www.xamk.fi